A     B     C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Y

Yield Farming

คือ รูปแบบการทำกำไรอย่างหนึ่งที่มีความคล้ายกับการ Staking แต่แตกต่างกันตรงที่ เงินที่เราเอาไปฝากนั้นถูกนำไปใช้ในระบบจริงๆ เพราะมันจะกลายเป็น “สภาพคล่อง” ให้ระบบๆ นั้นใช้งาน และเราก็จะได้ผลตอบแทนจากระบบในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเหรียญ หรือ ค่าธรรมเนียมที่อาจจะมาจากการใช้งานจริง