A     B     C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

R

Rank

การจัดอันดับของสกุลเงินดิจิทัล โดยใช้มูลค่าการตลาด

Roadmap

ภาพของโครงการหรือธุรกิจในระยะยาวที่ทำให้ผู้สนใจลงทุนเข้าใจแนวทางและจุดประสงค์ของโครงการนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ROI

Return of Investment อัตราส่วนระหว่างกำไรสิทธิและต้นทุน

Rug Pull

รูปแบบของการหลอกลวงที่นักพัฒนาทำการชิ่งหรือทิ้งโครงการไป พร้อมทั้งหอบเงินของนักลงทุนหนีตามไปด้วย