A     B     C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

I

Inflation

ภาวะเงินเฟ้อ

ICO

Initial Coin Offering เป็นการระดมทุนประเภทหนึ่ง โดยใช้คริปโตเคอเรนซีในการระดมทุนสำหรับบริษัทในระยะเริ่มต้น

IDO

Initial Dex Offering เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนแทนที่รูปแบบของ ICO