A     B     C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

T

Token

โทเคน (Token) คือสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นมาบนเครือข่ายบล็อกเชนอื่น ๆ ไม่มีเครือข่ายเป็นของตัวเอง ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างโทเคน เช่น Tether (USDT), Yearn Finance (YFI),และ Uniswap (UNI) เป็นต้น

โทเคน (Token) ถูกสร้างขึ้นมาโดยการเขียน สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) เพื่อสร้าง dApps (Decentralized Application) หรือ DeFi (Dencetralized Finance) ซึ่งผู้สร้างสามารถเลือกเครือข่ายบล็อกเชนในการสร้างได้ด้วยตนเอง อาทิ Ethereum หรือ Binance Smart Chain เป็นต้น

Tokenomics

เป็นศาสตร์ของเศรษฐกิจโทเคนซึ่งประกอบด้วยชุดของกฎที่ใช้สำหรับควบคุมการเปิดตัวและอุปทานของสกุลเงินดิจิทัล

Transaction (TX)

การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีบนบล็อกเชน

Two-Factor Authentication (2FA)

เป็นวิธีการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง ด้วยสองรูปแบบที่แตกต่างกัน